نشانی کارگاه:

قم-جاده کوه سفید-کوچه ۱۷ انتهای کوچه سمت راست سوله آخر

تلفکس:

۰۲۵۳۶۵۵۰۴۷۰

تلفن همراه:

۰۹۱۲۵۵۳۵۱۳۴

۰۹۱۲۵۵۳۲۴۵۸