ردیفسایزجنس پارچهمدلارتفاع(cm)توضیحات
190*200ژاگارد-پفکی-گردبافتپرند-پرنیان-پرنو-اطلس-دیبا28 الی 22طبی-فنری
2160*200ژاگارد-پفکی-گردبافتپرند-پرنیان-پرنو-اطلس-دیبا28 الی 22طبی-فنری
3180*200ژاگارد-پفکی-گردبافتپرند-پرنیان-پرنو-اطلس-دیبا28 الی 22طبی-فنری
4تشک نوجوانژاگارد-پفکی-گردبافتپرند-پرنو-دیبا28 الی 22طبی-فنری
5تشک طبی با اسفنج 20 کیلوژاگاردپرند22مخصوص 1 سال
6تشک های طبی مخصوص بیمارستانپرند12 الی10مخصوص 1 سال
7تشک های طبی و فنری در سایز های مختلفپرند-پرنیان-پرنو-اطلس-دیبا28 الی 22